На основу документа „КАДАР 24 – ИДЕЈА КРУПНОГ ПЛАНА”, који је усвојен 1. априла 2012. као и члана 12. Статута, Скупштина ПАРАДОКС групе, на седници од 3.септембра 2021. доноси следеће:

Правила у вези са донацијама

Ова Правила се доносе како не би био угрожен углед Удружења и читаве Организације Кадар 24, а нарочито поштење, отвореност и интегритет. До тога би могло да дође у случају примања донација од оних чије су активности неспојиве са нашом Мисијом.

Политика

Политика К24 је да се донације могу примати у новцу и у натури, и од разних давалаца, све док то:

  • не омета очување независног положаја Удружења у остваривању своје мисије
  • не угрожава интегритет и углед Удружења

Обухват

Ова Правила се примењују на активности усмерене на прикупљање средстава од стране свих органа и појединаца у Удружењу. Она важе у односу на све потенцијалне донаторе и за сваки износ донација, осим када је изричито наведено супротно. Правила се примењују за све нове донаторе и за нове донације постојећих донатора.

Смернице

Средства за финансирање рада Удружења се прикупљају из широког круга извора. Потребно је обезбедити да финансирање претежно усмерено на пројекте нема за последицу било какав неприличан утицај на остваривање програма Удружења.
Свака појединачна донација која је веће вредности од 10.000 РСД биће објављена. Објављивање ће се извршити у оквиру годишњег финансијског извештаја, а биће приказана и у прегледу извора прихода на веб сајту.

Наша независност подразумева да и давалац донације може бити предмет критике са наше стране, као што би била и друга организација, или појединац када се нађу у упоредивој ситуацији. Донатор умешан у било које незаконите радње, или кршење етичких и моралних норми – не може окивати нашу заштиту.

Удружење може бити финансирано од стране корпорација и других донатора из приватног сектора. Примање такве донације не значи да одобравамо политике и поступке донатора. Било би пожељно да је корпоративни донатор нека од компанија које су се јавно обавезале на примену етичких стандарда. У сваком случају, Удружење може тражити од корпоративног донатора да потпише изјаву о интегритету пре него што донација буде прихваћена.

Нећемо прихватити донацију од компаније за коју је утврђено да је била умешана у било које незаконите радње, или кршење етичких и моралних норми, осим ако је компанија успела да докаже да је до тога дошло кршењем интерних правила.

Свако ко верује да би прихватање неке донације представљало претњу за независност, углед, или да таква опасност произлази из већ примљене донације, требало би да на то укаже Скупштини Удружења.